Östgöta Grus& Berg AB tar emot följande material:

 

  • Schakt - Rena schaktmassor. Massorna skall vara MRR – mindre än ringa risk för förorening. Ingen inblandning av geotextil, plast, tegel, betong, trä, stubbar, buskar, skrot etc tillåts. Inga spår av invasiva arter får förekomma.

  • Jord - samma regler som för rena schaktmassor.

  • Kompost – Trädgårdskompost. Gräsklipp, blommor och finare buskar.

  • Asfalt - Endast rena massor. Får ej förekomma jord/gräs.

 

Förorenad/ej sorterad massa får inte avlämnas i täkten.

 

Alla massor ska redovisas genom en ifylld Avlämningsblankett som lämnas in till ansvarig person på Östgöta Grus (ostgota@grusoberg.se) senast en arbetsdag innan tippning ska påbörjas.

 

Godkänner ÖGB blanketten får ni åter en anvisad avlämningsplats och datum då tippning får ske. När tippningen är utförd ska en Tipplista fyllas i och lämnas in till kontoret (för fakturering). 

 

Det är alltid avlämnarens ansvar att se till att lämnade massor är fria från föroreningar. Skulle förorenade massor tippas av i täkten, debiteras avlämnaren kostnader för lastning och transport till godkänd avfallsmottagare, tippavgift, arbetstid plus ett vite om 10.000 kronor.

För ej ren asfalt som tippas i täkten debiteras ett vite om 1500 kronor.

 

 

Tippavgifter enligt gällande prislista.