top of page

Östgöta Grus& Berg AB tar emot följande material:

 

 • Schakt - Rena schaktmassor. Massorna ska vara provtagna.
  ÖGB 
  tar emot massor som är klassade MRR – mindre än ringa risk för förorening. 
  Ingen inblandning av geotextil, plast, tegel, betong, trä, stubbar, buskar, skrot etc tillåts.
  Inga spår av invasiva arter får förekomma. 

 • Jord - samma regler som för rena schaktmassor.

 • Kompost – Trädgårdskompost. Gräsklipp, blommor och finare buskar.

 • Asfalt - Endast rena massor (får ej förekomma jord/gräs).
  Tjärasfalt är förbjudet att tippa.

 

Förorenad/ej sorterad massa får inte avlämnas i täkten.

 

Alla massor ska redovisas genom en ifylld Avlämningsblankett som lämnas in till ansvarig person på Östgöta Grus (ostgota@grusoberg.se) senast en arbetsdag innan tippning ska påbörjas.

OBS Avisering om tippning för ett godkännande ska ske en arbetsdag innan utförande till ostgota@grusoberg.se / 010-234 81 80. Om detta missas finns det risk att vår personal nekar tippningen.

 

Godkänner ÖGB blanketten får tippning ske. När tippningen är utförd ska en Tipplista fyllas i och lämnas in till kontoret (för fakturering) vid arbetsdagen slut. 

 

Det är alltid avlämnarens ansvar att se till att lämnade massor är fria från föroreningar. Skulle förorenade massor tippas av i täkten, debiteras avlämnaren kostnader för lastning och transport till godkänd avfallsmottagare, tippavgift, arbetstid plus ett vite om 10.000 kronor.

 

 

Tippavgifter enligt gällande prislista.

bottom of page