top of page

Hantering av personuppgifter hos Östgöta Grus & Berg AB

På denna sida hittar du generell information om hur vi på Östgöta Grus & Berg AB (ÖGB) behandlar dina personuppgifter. Det är viktigt att du tar del av och förstår hur vi hanterar personuppgifter och känner dig trygg i hur dina personuppgifter behandlas. Kontakta oss gärna vid eventuella frågor.

 

 

All behandling som utförs av ÖGB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi på ÖGB värnar om våra kunder vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och vi eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Vi har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål.

 

Vilken information samlar vi in?

Vi på ÖGB behandlar personuppgifter som du själv direkt eller indirekt har tillhandahållit oss, i syfte att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig, vilket inkluderar att ge information och service inom ramen för dessa. Detta kan exempelvis vara när du:

•   Handlar tjänster eller produkter från oss

•   Kontaktar oss eller besöker vår hemsida

•   Gör felanmälan eller av annan anledning kontaktar oss

•   Registrerar dig eller lämnar personlig information om dig på våra sociala medier såsom, Facebook, Twitter, LinkedIn eller liknande

•   Söker arbete eller traineeplats hos oss

Eller om det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och ÖGB.

Avslutningsvis behandlas personuppgifter även för statistikändamål. ÖGB kan också komma att använda dina data för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.

ÖGB sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

 

Cookies och liknande tekniker

ÖGB använder cookies och andra spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och anpassad upplevelse av vår webbplats. För detta samlas information in om dig eller den utrustning du använder.

 

Utlämnande av personuppgifter

ÖGB kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Om personuppgifter förs över till ett annat land (såväl inom EU/EES som utanför) så kommer ÖGB tillse att sådan överföring sker i enlighet med gällande lag och på ett säkert sätt.

ÖGB kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som exempelvis polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

ÖGB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att ÖGB ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall ÖGB via kontaktuppgifterna som anges nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

 

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Östgöta Grus & Berg AB. Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via:
ostgota@grusoberg.se eller post: Östgöta Grus & Berg AB, Landsjö, 610 20 Kimstad.

Förändringar av Östgöta Grus hantering av personuppgifter

Denna information kan komma att justeras från tid till annan. Aktuell information finns publicerad på ÖGB´s webbplats senast den 25 maj 2018.

 

Denna information uppdaterades senast 2018-05-01

bottom of page